In de Omgevingswet zijn de oude geluidzones van de Wet geluidhinder vervangen door ‘geluidaandachtsgebieden’ (gag’s). Beloofd is door wetgever dat deze gag’s te raadplegen zijn op het internet, in de Centrale Voorziening Geluidgegevens (Cvgg). Alleen voor hoofdspoorwegen is het gag al in de Cvgg te vinden, de meeste overige gag’s echter nog niet.

Zelf rekenen aan de gag van rijkswegen

Vandaar dat Cauberg Huygen alvast maar zelf aan de slag is gegaan met het geluidaandachtsgebied van rijkswegen. Dat kan, want in bijlage IVc van de Omgevingsregeling staan de rekenmethoden voor het bepalen van gag’s.

Geluidaandachtsgebied rijkswegen in Omgevingswet - afb1

Geluidaandachtsgebied rijkswegen regio Amsterdam

Eerste toelichting Wet geluidhinder geraadpleegd

We hebben ook de eerste toelichting van de Wet geluidhinder, medio jaren 70, nog eens geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de gedachte achter de bepaling van de nieuwe begrenzing van de gag in hoofdlijnen nog steeds dezelfde is als die van de vroegere zones: op de grens van de zone/gag is niet meer geluid dan destijds de voorkeursgrenswaarde, nu de standaardwaarde. Bij rijkswegen is die 50 dB L(den). Overigens werd in de eerste toelichting van de Wet geluidhinder de zone nog ‘risicogebied’ genoemd!

Grotere uiterste zonebreedte

Maar: waar TNO/Rijkswaterstaat in de jaren 70 uitkwam op een uiterste zonebreedte van 600 m, reikt die nu op bepaalde locaties, bijvoorbeeld in de Randstad, tot meer dan 2.000 m! Zeer waarschijnlijk komt dit door een combinatie van beduidend meer verkeer en hogere geluidemissies van motorvoertuigen bij hogere rijsnelheden.

Houd alvast maar rekening met het veel grotere geluidaandachtsgebied…

Links

Frank van Dorresteijn smoelenboek

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Frank van Dorresteijn