Omgevingslawaai

Omgevingslawaai is een verzamelnaam voor onder meer industrielawaai, weg- of spoorweglawaai en lawaai door luchtvaartverkeer. Doordat woningen door de beschikbaarheid van bouwgrond steeds vaker op binnenstedelijke locaties, naast en over het spoor, naast de snelweg, tegen industrieterreinen en onder aanvliegroutes gebouwd worden, vormt omgevingslawaai steeds vaker een struikelblok vanwege overlast voor bewoners. Kennis van de wettelijke eisen voor omgevingslawaai en mogelijke oplossingen hiervoor is onontbeerlijk om bouwen op deze geluidbelaste locaties mogelijk te maken.

Cauberg Huygen verzorgt voor u akoestische onderzoeken in het voortraject of de interpretatie van de al liggende eisen uit het bestemmingplan. Kunnen hier woningen gerealiseerd worden? Zo ja, zijn er aanvullende maatregelen nodig en wat houdt dat dan in? Onze adviseurs kunnen u hier helder en duidelijk bij adviseren.

Erika Manders smoelenboek definitief

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Erika Manders

Contact