Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht worden. Deze Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle wetten die van invloed zijn op de leefomgeving. Die vormt daarmee een stevig, samenhangend en eenduidig fundament onder het omgevingsrecht.

Maatwerk

De Omgevingswet biedt daarnaast ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk. Regelgeving wordt flexibeler, waardoor gemeenten en waterschappen meer ruimte krijgen om op omgevingsgebied hun eigen beleid te voeren en eigen afwegingen hierin te maken. De Omgevingswet beoogt niet alleen het waarborgen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

‘Ja, mits’

De Omgevingswet maakt ook ruimte voor ontwikkelingen. Dit betekent voor overheden ook een andere houding naar burgers en bedrijven met initiatieven. Het ‘ja, mits’-principe, in plaats van het ‘nee, tenzij’-principe. Dit alles zal leiden tot een meer integrale benadering van vraagstukken en maatwerk. De adviseurs van Cauberg Huygen bieden aan de hand van voornoemd principe al jaren ondersteuning aan verschillende omgevingsdiensten in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Martijn Mulders

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met onze teamleider Martijn Mulders

Contact