Per 1 juli 2020 zijn vanwege brandveiligheid de regels voor de zelfsluitendheid van toegangsdeuren van woningen uitgebreid. Zo moet bij nieuwbouw nu ook de toegangsdeuren van woongebouwen met corridors zelfsluitend zijn uitgevoerd om verspreiding van rook tegen te gaan. Voor portiekflats gold deze regel al sinds 2014. Maar druist de wetgever daarbij niet in tegen de eis voor doodlopende einden en het niet mogen vluchten langs een andere woningtoegangsdeur?

Aanpassing Bouwbesluit

De wetgever heeft ervoor gekozen om per 1 juli 2020 de regels voor nieuwbouw omtrent de zelfsluitendheid van toegangsdeuren aan te verscherpen in artikel 6.26 van het Bouwbesluit 2012. Vanaf dit moment dienen woningtoegangsdeuren in binnensituaties, zoals corridors en dergelijke, zelfsluitend te zijn.

Voor deze wijziging waren woningtoegangsdeuren, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw, uitgezonderd van de eis voor zelfsluitendheid. In 2014 is via de Regeling Bouwbesluit reeds vereist dat bij nieuwbouw portiekontsluitingen de deuren zelfsluitend uitgevoerd moesten worden. Oftewel, de uitzonderingsregel is vanaf 1 juli 2020 alleen nog van toepassing op bestaande woonfuncties.

Conflicterende eisen

Zoals de meeste kenners van het Bouwbesluit weten zijn er nog andere artikelen welke raakvlakken hebben met zelfsluitende woningtoegangsdeuren. Zo stelt artikel 2.104, lid 2 van het Bouwbesluit 2012 dat een enkele vluchtroute (status extra beschermd) niet langs een andere, beweegbaar constructiedeel (o.a. een deur) mag voeren. Dit artikel in het Bouwbesluit is enkel aangewezen voor woonfuncties. In de toelichting van de eis wordt gesteld dat de vluchtroute onbruikbaar kan raken door rook of vuur. Dit omdat voordeuren open kunnen blijven staan, vanwege het feit dat voordeuren van woningen niet zelfsluitend hoeven te zijn.

De vraag is nu, door het verplicht te stellen dat voordeuren zelfsluitend dienen te zijn, in hoeverre de eis voor doodlopende einden en het niet mogen vluchten langs andere woningtoegangsdeuren nog te stellen is door de wetgever of het bevoegd gezag? Immers, de voordeuren worden per 1 juli 2020 zelfsluitend en blijven niet meer open staan. Uiteraard geldt dat de toelichting formeel geen wettekst is, maar is wel door de wetgever opgesteld bij de betreffende artikelen als intentie / motivatie voor de eis.

Gelijkwaardigheid intact

In veel woongebouwen komt het voor dat er langs een andere woningtoegangsdeur moet worden gevlucht, waarbij als gelijkwaardigheid zelfsluitendheid van de woningtoegangsdeuren werd ingezet. Dit veelal in de vorm van een vrijloopdranger, om te voorkomen dat bewoners in het dagelijks gebruik drangers als hinderlijk ervaren en deze demonteren. Hiermee werd geaccepteerd dat de mate van rook en vuur naar de enkele vluchtroute afdoende ingeperkt was om veilig te kunnen vluchten.

Cauberg Huygen is vanuit de praktijk en ervaringen van mening dat de eerdere gelijkwaardigheden ten aanzien van enkele vluchtroutes door middel van zelfsluitende deuren nog steeds toepasbaar zijn. Met de wijziging dat de wetgever de benodigde maatregelen in de vorm van zelfsluitendheid nu zelf voorschrijft vanuit het Bouwbesluit.

Tot slot

Uiteraard zal de ontwikkelende praktijk moeten uitwijzen of de toetsende instanties hier ook mee akkoord gaan. De kans bestaat dat er casussen voorgelegd moeten worden aan de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) om tot uitsluitsel te komen. Wie weet volgt er nog wel een aanpassing van het Bouwbesluit 2012? Cauberg Huygen erkent dat deze wijziging in ieder geval leidt tot een hoger veiligheidsniveau voor woongebouwen.

Meer informatie over vluchtveiligheid

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Johan Blom MBA