Cauberg Huygen voor Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam C.V.

Oosterdokseiland (ODE)

Amsterdam

Nieuw hoofdkantoor Booking.com

Samen met o.a. UNStudio, Techniplan en Aronsohn is Cauberg Huygen sinds eind 2015 betrokken bij de nieuwbouwontwikkeling op kavel 5B en 6 van het Oosterdokseiland in Amsterdam. Naast het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com, met een oppervlak van circa 65.000 m², bestaat het project uit circa 7.000 m² woningen en wordt de bestaande parkeergarage met circa 15.000 m² uitgebreid.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam C.V.

Architect: UNStudio

Periode:
eind 2015 - begin 2018 (ontwerp)
eind 2017 - april 2021 (uitvoering)

Bouwvolume: 72.500 m²

Hoge geluidbelasting

Een belangrijke randvoorwaarde voor het project is de zware geluidbelasting afkomstig van het naastgelegen spoor aan de noordzijde. Door Cauberg Huygen is met 3D-modellering de geluidbelasting op de gevels gedetailleerd bepaald, zijn de woningen getoetst aan de eisen uit de Wet geluidhinder en is voor de projectspecifieke vlies- en elementengeveldetaillering met driehoekige, uitstekende delen een advies gegeven om tot voldoende geluidwering te komen. In de uitvoeringsfase kijkt Cauberg Huygen mee met gevelbouwer Scheldebouw. Tevens is met metingen op locatie in combinatie met berekeningen onderzocht of trillingen en laagfrequent geluid van het spoor tot schade aan de constructies kan leiden of hinder voor gebruikers zou kunnen ontstaan.

Oosterdokseiland (ODE) - Hoofdkantoor Booking.com

@ UNStudio

Windklimaat

Het gebied waarin het plan wordt gerealiseerd is kritisch wat windhinder betreft. Er is in samenwerking met Actiflow een windstudie uitgevoerd op basis van CFD-berekeningen om na te gaan of specifieke maatregelen nodig waren. Onder andere de woningentree is hierdoor geoptimaliseerd.

Duurzaamheid en onderhoud

Voor de opdrachtgever en Booking.com is een hoge duurzaamheid van het project een belangrijk uitgangspunt. Dit heeft zich vertaald in een BREEAM excellent ambitie. Dit is ook bevestigd met een ontwerpcertificaat. Cauberg Huygen heeft de EPC-berekeningen hiervoor gemaakt en materialenstudies uitgevoerd. Ook is onderbouwd dat de geluiduitstraling naar de omgeving voldoet aan de BREEAM-eisen. Slim ontwerpen kan geld, energie en onnodig materiaalgebruik in de exploitatie voorkomen. In het kader van BREEAM-credit MAN11 is hiervoor een onderhoudsvisie door Cauberg Huygen opgesteld.

Daglicht en bezonning

Samen met de architect is gezocht naar de gebouwvorm en positie van de atria in het gebouw waarmee de daglichttoetreding zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Hiervoor zijn geavanceerde daglichtberekeningen met 3D-modellen gemaakt. Om een goede indicatie te geven van de mate waarin nog lichtwering in de kantoren nodig is, is een nadere studie gedaan naar het risico op lichthinder ten gevolge van luminantieverschillen en de kans op hinderlijke reflecties in beeldschermen.

Comfort

De toevoer van verse lucht in het gebouw gebeurt via een plenum in een verhoogde vloer. De werking hiervan samen met een strekmetalen klimaatplafond is nader onderbouwd met CFD-berekeningen en verder bevestigd met klimaatkamermetingen.

© UNStudio

Geluidisolatie

De wens voor relatief lichte vloeren in combinatie met het ventilatieconcept zorgt voor uitdagingen bij het realiseren van de geluidisolatie tussen vertrekken onderling. Er is onder andere een uitgebreid laboratoriumonderzoek gedaan om ventilatie-overstroomroosters te ontwikkelen met voldoende capaciteit en geluidisolatie, en die binnen de beschikbare ruimte passen. Het akoestisch comfort in de kantoortuinen en de atria is nader onderzocht met 3D-geluidmodellen in Odeon.

Brandveiligheidsconcept

Om het open karakter van het gebouw met de twee atria mogelijk te maken is door Cauberg Huygen een brandveiligheidsconcept uitgewerkt op basis van een sprinklersysteem. Hierdoor kon het aantal brandscheidingen beperkt blijven. Door de grootte van het gebouw zijn nog wel rookscheidingen nodig, maar voor delen van het gebouw is een studie gedaan naar de mogelijkheden om de maximale vluchtweglengten op te rekken, zodat ook deze deels achterwege kunnen blijven. Middels brandoverslagberekeningen is onderzocht of door de beperkte afstand tot het naastgelegen conservatorium brandwerende geveldelen nodig zouden zijn. Voor de garage is zoveel mogelijk aangesloten bij het bestaande ventilatieconcept.

Uitvoering

Om de overlast door geluid en trillingen in de nabijgelegen woningen en het conservatorium te beperken is een uitgebreid geluid- en trillingsonderzoek voor het heien en de sloop van de bestaande hellingbaan naar de garage uitgevoerd, inclusief een heiproef op locatie. De geluid en trillingsniveaus zijn tijdens de bouw door Cauberg Huygen gemonitord. In het vervolg van het uitvoeringstraject tot aan de oplevering zal Cauberg Huygen mee blijven lopen en op gezette tijden in het kader van de borging van de kwaliteit inspecties en metingen uitvoeren.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven