Cauberg Huygen voor Stadgenoot

Solids IJburg

Amsterdam

Nieuwbouwcascos flexibel in (her)gebruik en vrij indeelbaar

Het door Stadgenoot ontwikkelde Solids op IJburg is een gebouw dat zo is ontworpen dat dit voor verschillende gebruiksfuncties (her)bruikbaar is. Woningen, winkels, horeca, hotelkamers, onderwijsruimten, kantoren en dergelijke kunnen op alle verdiepingen door elkaar worden geïntegreerd en aan de wensen van de huurders aangepast. Flexibele indeelbaarheid is dus het uitgangspunt. Het verhuurbare oppervlak wordt met een internetveiling aangeboden aan potentiële huurders.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Stadgenoot

Architect: Baumslager Eberle

Periode: Ontwerp start 2005 - Oplevering 2011

Bouwvolume: 10.000 m2 bvo

Flexibele indeelbaarheid

Het casco moet aan een aantal randvoorwaarden voldoen om de gevraagde flexibiliteit te kunnen leveren, zoals vloeren met een hoog draagvermogen, grote overspanningen, veel ruimte, hoge verdiepingshoogte, ruime ontsluiting geschikt voor veel mensen, een ruim gedimensioneerd installatiesysteem en een garage met een mechanisch parkeersysteem.

Onze advisering

Cauberg Huygen heeft gedurende het ontwerpproces van Solids geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Rode draad hierin vormde het flexibele gebruik in combinatie met de toetsing aan de bouwregelgeving. Samen met het ontwerpteam zijn keuzes gemaakt in gewenste flexibiliteit, kosten en ruimtebeslag van de benodigde voorzieningen.

Bouwaanvraag

Met een spreadsheet is het verband inzichtelijk gemaakt tussen indeling van het gebouw naar verschillende gebruiksfuncties met bijbehorend aantal personen en de daarvoor benodigde vluchtcapaciteit. Hierdoor is toetsing van het gehele Solids gebouw aan het maximaal aantal aanwezige personen niet nodig en heeft het gebouw voldoende flexibiliteit om de diversiteit aan gebruiksfuncties met bijbehorend aantal personen naast elkaar te laten bestaan. Deze spreadsheet is uiteindelijk dan ook onderdeel van de indieningstukken bij de bouwaanvraag geworden, zodat het bevoegd gezag eenvoudig een indeling van het gebouw kan toetsen.

Brandveiligheid

Het inspelen op toekomstige indelingsvarianten heeft tot een complexe analyse van het risico op brandoverslag geleid. Uiteindelijk is met diverse variantberekeningen de hoeveelheid brandwerende voorzieningen in de gevels tot een minimum beperkt.

Vroeg in het ontwerpproces is de aandacht al gevestigd op de mogelijke indeling van de plattegronden. Wil een huurder zich met zijn indeling niet houden aan de wettelijke regelgeving, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid, maar hij moet wel in staat worden gesteld om hieraan te kunnen voldoen. Zeker de eisen met betrekking tot daglichttoetreding hebben tot een afbakening van de mogelijkheden gezorgd.

Ventilatie

Cauberg Huygen heeft ook meegedacht over het meest optimale ventilatieconcept. Door de hoge geluidbelasting van het wegverkeer, de opzet van de plattegronden en de randvoorwaarden voor de energieprestatie is uiteindelijk gekozen voor een volledig mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Optimale isolatie

Er is onderzoek gedaan naar de meest optimale opbouw van de thermische isolatie in de gevels. Vooral rondom de kolommen kwamen veel aspecten bij elkaar: benodigde Rc-waarde vanuit de energieprestatie en optimalisatie van het warmtekoudeopslagsysteem, voorkomen van koudebruggen, mogelijkheden om isolatie daadwerkelijk op de juiste manier aan te brengen en de geluid- en brandeisen voor de aansluiting van de unit-scheidende wanden op de gevel.

Softwareontwikkeling

Een internetveiling is nieuw in de bouwwereld. Mede daarom heeft Cauberg Huygen ook meegewerkt aan de ontwikkeling van de veilingsoftware, zodat zeker is dat de veiling leidt tot een verdeling in units die voldoet aan alle randvoorwaarden van Stadgenoot, het bestemmingsplan en de bouwregelgeving. Verder is met de opdrachtgever geanalyseerd welke randvoorwaarden door de software moeten worden beschouwd en zijn deze randvoorwaarden omgevormd tot structuurschema’s die eenvoudig in softwarecode kunnen worden vertaald. Een positief bijeffect van het opstellen van de structuurschema’s was het hernieuwd kunnen toetsen van de mogelijkheden die het gebouw qua flexibiliteit heeft.

Hugo Verboven smoelenboek

Een keer verder praten over dit project en uw volgende uitdaging?

Neem contact op met Hugo Verboven